Ders Muafiyeti/İntibak

Son Güncelleme Tarihi :


Soru-6.1) Ders muafiyeti başvurusunu nereye ve ne zaman yapmalıyım?
Cevap: Ders muafiyeti başvuruları, öğrencinin Üniversiteye ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar, fakültedeki öğrenci işlerinden sorumlu bölüm sekreterlerine yapılmalıdır. Ek kontenjan ve dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları tarihi takip eden ilk hafta içerisinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri kabul edilmez.

Soru-6.2) Ders muafiyeti başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?
Cevap: Fakültenin web sitesinden alacağınız başvuru formu ve ekinde transkript ile ders içerikleri olmalıdır.

Soru-6.3) Muafiyet başvurusu yaptığım her ders muaf olarak kabul edilir mi?
Cevap: Hayır, daha önce alınan dersin ders içeriklerinin muaf olmak istenilen dersin içeriklerine denk olması ve AKTS/kredisinin de muaf olmak istenilen dersin AKTS/Kredisine eşit veya veya yüksek olması gerekir.

Soru-6.4) Öğrenime devam ederken başka bir Yükseköğretim Kurumundan aldığım dersler için muafiyet başvurusunda bulunabilir miyim?

Cevap: Öğrenciler, lisans öğrenimlerine devam ederken eş zamanlı olarak başka bir yükseköğretim programından alıp başarılı olduğu ilgili ders/derslerden başarılı oldukları yarıyılı/yılı takip eden yarıyıl/yılın ilk haftası içerisinde muafiyet talebinde bulunabilirler.

Soru-6.5) Daha önce aldığım ders/dersler ile muafiyet talebinde bulunacağım dersin/derslerin dönemi/sınıfı aynı olmak zorunda mıdır?
Cevap: Hayır, dersin muaf kabul edilebilmesi için, derslerin aynı dönemde veya aynı sınıfta alınmış olması gerekmez.

Soru-6.6) Daha önce aldığım seçmeli derslerden de muafiyet başvurusu yapabilir miyim?

Cevap: Öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı seçmeli/zorunlu ders/derslerin, müfredatta yer alan seçmeli ders gurubundaki derslere saydırılmasını talep edebilir. Talep edilen bu ders/dersler, ilgili yönetim kurulunun da uygun görmesi ile sayılabilir.

Soru-6.7) Muafiyet başvurusu yapılacak derslerin sayısının bir sınırı var mı?
Cevap: Herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak başvuru esnasında muafiyet istenen tüm dersler mutlaka belirtilmelidir, belirtilmeyen dersler şartları sağlamış olsa dahi sonradan muaf edilmez.

Soru-6.8) Muafiyet talep edilen derslerin notu en az ne olmalıdır?
Cevap: Daha önce öğrenim görülen üniversitenin değerlendirme sistemine göre başarılı olunan dersin muafiyeti kabul edilir.

Soru-6.9) Muafiyeti kabul edilen derslerin notları nasıl işlem görüyor?

Cevap: Muafiyeti kabul edilen derslerin harf notları transkripte işlenerek ortalamaya katılır.

Soru-6.10) Muaf olduğum derslere göre kaçıncı sınıftan eğitime başlayacağım?

Cevap: Öğrencilerin muaf oldukları AKTS miktarı;
0-29 aralığında ise 1. sınıfa,

30-89 aralığında ise 2. sınıfa ,

90-149 aralığında ise 3. sınıfa,

150 ve üzerinde ise 4. sınıfa,

intibakları yapılır.

Soru-6.11) Daha önce öğrenim gördüğüm üniversitede yüzlük sisteme göre eğitim aldım, dörtlük sisteme göre muafiyet olur mu?
Cevap: Evet, Yükseköğretim Kurulunun dönüşüm tablosuna göre (Tablo) notlarınız 4’lük sisteme çevrilerek muaf edilir.

Soru-6.12) Muafiyet sonucuna nasıl itiraz edebilirim?

Cevap: Yapılan muafiyet ve intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ilgili birime yapılır.