Ders Alma/Seçme

Son Güncelleme Tarihi : 03/01/2024


Soru-4.1) AGNO nedir?
Cevap: Ağırlıklı genel not ortalamasını ifade eder. Öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dahil olmak üzere o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin AKTS kredisi ile o dersin başarı notunun ağırlık katsayısıyla çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam AKTS kredisine bölünmesi ile hesaplanır.

Soru-4.2) AKTS nedir?

Cevap: Öğrencinin, beklenen öğrenme çıktılarını kazanabilmesi için ihtiyaç duyduğu iş yükü temeline dayanan Avrupa Kredi Transfer Sistemini, ifade eder. Her dersin müfredatta belirlenen bir AKTS değeri vardır ve öğrenci ders seçimi yaparken bir dönemde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir.

Soru-4.3) Yönetmelikte ifade edilen başarı baraj notu ne demektir?
Cevap: Başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00'ı ifade eder. En son hesaplanan AGNO'su ile bir önceki AGNO'su 2,00’ın altında olan öğrenci başarısız duruma düşer.

Soru-4.4) Başarı baraj notu nedeniyle bir alt yarıyıl derslerini alamamıştım, başarı baraj notu koşulunu sağladığım takdirde, şu anki yarıyılım ile alt yarıyıl derslerinin hepsini birlikte alabilir miyim?

Cevap: Toplam AKTS kredi sınırını aşmamak şartıyla (maksimum 45 AKTS), öncelikle alt yarıyıldan alınmayan dersleri almak şartıyla, mevcut yarıyıldaki derslerle birlikte alabilirsiniz.

Soru-4.5) Hangi durumda üst yarıyıldan ders alabilirim?

Cevap: Tüm derslerini almış, tekrar dersi olmayan (“FF” veya “Z”) ve AGNO su en az 2.70 olan ara sınıf öğrencileri (birinci sınıf öğrencileri hariç), ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdikleri üst yarıyıla ait derslerden, üst yarıyıllardan alabilecekleri dersler de dahil olmak üzere en çok 45 AKTS'ye kadar ders alabilirler.

Soru-4.6) 1. Yarıyıl sonunda AGNO değerim 2.70'in üzerinde olduğundan bahar yarıyılı ders kaydında hem 2. yarıyıldan hem de 4. yarıyıldan ders alabilir miyim?

Cevap: Hayır, 1. sınıf öğrencileri üst yarıyıldan ders alamaz.

Soru-4.7) Yönetmelikte ifade edilen “alt yarıyıl” nedir?

Cevap: Öğrencinin ders alma şartlarını yerine getirdiği (içinde bulunduğu) yarıyılın öncesindeki yarı yıllardır. Örneğin öğrenci o yarıyıl 3. sınıfın ikinci yarıyılına (6. Yarıyıl) ait dersleri alacaksa onun için alt yarıyıl 1. ve 2. sınıfın ikinci yarı yıllarıdır. (2. ve 4. yarıyıllar).

Soru-4.8) Yönetmelikte ifade edilen “üst yarıyıl” nedir?
Cevap: Öğrencinin ders alma şartlarını yerine getirdiği (içinde bulunduğu) yarıyılın sonrasındaki yarı yıllardır. Örneğin öğrenci o yarıyıl 2. sınıfın birinci yarıyılına (3. Yarıyıl) ait dersleri alacaksa onun için üst yarıyıl 3. sınıfın birinci yarı yılıdır. (5. Yarıyıl). “Takip eden yarıyıl” ile “üst yarıyıl” birbirine karıştırılmamalıdır. Üst yarıyıl, içinde bulunulan yarıyılın iki sonrası, takip eden yarıyıl ise öğrencinin önündeki ve daha önce hiç dersini almadığı yarıyıldır.

Soru-4.9) Bir yarıyılda alınabilecek derslerin AKTS kredisinin bir üst sınırı var mıdır?
Cevap: Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre bir yarıyılda alınabilecek derslerin AKTS kredi toplamı maksimum 45’tir.

Soru-4.10) Bu AKTS sınırına Türk Dili, Yabancı dil ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi derslerinin kredisi dâhil mi?
Cevap: 18.09.2019 tarihinde değişen Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimize göre, 2019 ve sonrasında kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencileri için, bu dersler maksimum AKTS’ye dahil edilecektir. Daha önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrenciler için, bu derslerin AKTS’leri müfredatlarındaki uygulamaya göre devam edecektir.

Soru-4.11) Kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız olunan ders mi alınmalıdır?
Cevap: Evet, öncelikle alt yarıyıla ait FF ve Z olan derslerin alınması ve daha sonra ders alma şartlarının yerine getirildiği yarıyılın derslerinin alınması gerekmektedir.

Soru-4.12) AGNO'mu yükseltmek için tekrar dersim olmamasına rağmen alt yarıyıldaki dersleri tekrar alabilir miyim?
Cevap: Alt yarıyıllardan daha önce almış olduğunuz derslerden AKTS kredi sınırını aşmamak şartıyla derslerinizi tekrar alabilirsiniz. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Soru-4.13) Aldığım seçmeli/zorunlu dersi değiştirme hakkım var mı?
Cevap: Aldığınız seçmeli/zorunlu dersi, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde bırakabilirsiniz..

Soru-4.14) Bıraktığım dersin yerine başka bir dersi aldım. Bıraktığım derste geçen süre, yeni aldığım dersin devamsızlık süresinden sayılır mı?
Cevap: Evet sayılır, öğrenciler ders değiştirmeyi geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla yapabilir.

Soru-4.15) Bir seçmeli dersten başarısız oldum. Bir sonraki yıl bu seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir miyim?
Cevap: Evet alabilirsiniz, öğrenci sonraki yarıyıllarda başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi bu dersin yerine başka seçmeli dersi de seçebilir.